Què és el Projecte?

El projecte “Geografies Literàries 3.0 (2020-2021), explora les possibilitats dels itineraris i de les rutes literàries, amb un enfocament didàctic multidisciplinari, amb projectes i experiències d’itineraris didàctics i rutes literàries, des d’un portal web on divulguem recursos i projectes d’itineraris produïts en àmbits educatius.

Es treballen els aspectes formatius i metodològics de l’elaboració de projectes, en aquest cas el disseny, organització, realització i avaluació de rutes literàries com a instrument per a l’aprenentatge de continguts de diferents matèries.

El projecte compta amb el suport del portal Endrets que és un portal de textos literaris georeferenciats a través del qual es fa el treball dels estudiants per a la selecció de textos i llocs, l’establiment dels itineraris, etc., sobre mapes. També incorpora altres formats de material relacionat, com ara vídeos, àudio, informacions complementàries, etc. Malgrat el seu important paper en el PID, Endrets no és, però, l’única font de textos sinó que també se’n seleccionen d’altres que s’ajusten millor a les necessitats puntuals (literatura infantil i juvenil, literatura popular, etc.).

Per curs 2020-2021 plantegem uns objectius i metodologia a partir de quatre grans línies d’actuació, que entenem com a complementàries.

1. Elaboració de material i disseny d’estratègies per a la docència virtual i l’avaluació en línia.

Pretenem generar materials docents adequats tant per a la docència virtual “on line” com a suport a la docència presencial. Per a aquest nou curs se’n imposa la necessitat de generar experiències d’aprenentatge a partir d’instruments i eines basats en les TIC, que donen com a resultat propostes virtuals d’eixides fora de les aula, des de rutes literàries a itineraris urbans o paisatgístics, que permeten des des rutes puntuals fins a viatges virtuals. En aquest sentit, explorarem l’ús i aplicació d’instruments TIC diversos: hipertextos literaris georeferenciats, guies, vídeos virtuals, eines de cartografia digital i geolocalització, instruments per a la creació de mapes i itineraris virtuals a partir d’eines 2.0, etc. El procediment de la ruta virtual serà emprat tant per docents com per estudiants, especialment els de formació de professorat, que generaran al seu torn, rutes literàries virtuals. D’aquesta manera, els estudiants seran també productors de coneixement. Tot plegat, aquests materials docents potenciaran l’aprenentatge actiu dels estudiants més enllà dels models tradicionals d’ensenyament.

2. Disseny, organització, desenvolupament i avaluació de la docència.

El present projecte inclou com a element de qualitat en la innovacicó l’avaluació no només de l’alumnat sinó avaluació de l’experiència. En molts casos, els portafolis docents recullen tot allò que els estudiants han fet i el raonament de què els ha servit.

3. Actualització de la docència.

La forma més directa de participació de l’estudiantat que proposem és el disseny i realització de rutes literàries presencials vinculades a les diferents seus de les universitats participants. La segona modalitat de participació promou la relació entre els estudiants de les diferents universitats. Incidim en aquesta línia, amb l’establiment de contactes reals, afavorint els espais de comunicació entre l’estudiantat.

Per una altra banda, incidim en el punt 5.4 de les bases (Elaboració de projectes: metodologia d’ensenyament actiu que promou l’aprenentatge a partir de la concepció, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte). Hi ha prevista l’elaboració de diversos projectes didàctics vinculats a matèries concretes, els projectes didàctics elaborats pels alumnes (rutes literàries per a secundària, itineraris TIC en relació a obres literàries, etc.), les rutes virtuals a territoris reals o a espais literaris imaginaris.

4. Disseny d’estratègies per a la incorporació dels ODS a la docència.

Més enllà de l’objectiu 4. (Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom) ens centrarem en el 5 (Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes). Les desigualtats de gènere també són presents en les manifestacions literàries. Pretenem resignificar espais i llocs dels diferents territoris on es vincula el projecte des d’una perspectiva de gènere, amb els objectius específics seguents:

Afavorir el descobriment d’una geografia literària amb veu de dona.

Elaborar i realitzar itineraris i rutes literàries i històriques per espais de memòria, que atenguen el protagonisme literari i històric femení.

Elaborar rutes literàries i històriques amb perspectiva de gènere com a recurs educatiu en educació superior per promoure la igualtat.

Projecte Interuniversitari.